Example of K-Raw Output

EPMA Xtreme Probe

Example of K-Raw Output

 

Line   si ka Off     fe ka Off     mg ka Off     ca ka Off     al ka Off           

 41 G    .50845        .00100        .16490        .99360      -.00042     

 42 G    .51184        .00054        .16137      1.00339        .00007     

 43 G    .50878        .00065        .16337      1.00663        .00027     

 44 G    .50874        .00076        .16369        .99344        .00098     

 45 G    .50920        .00057        .15963      1.00294        .00036