Tallformater for pivottabellister

Office Excel PivotTables

Tallformater for pivottabellister

Noe av innholdet i dette emnet gjelder kanskje ikke alle språk.

De regionale innstillingene i Kontrollpanel i Microsoft Windows avgjør hvordan tall-, valuta-, dato- og klokkeslettformater vises. Disse innstillingene avgjør for eksempel om årstall vises med to eller fire sifre. Hvis du vil ha informasjon om disse formatene, se Hjelp for Microsoft Windows.

Følgende tabell viser tallformatene som støttes i en pivottabelliste:

Format Resultat
Standard Viser et tall høyrejustert, uten skilletegn for tusener og med et minustegn foranstilt hvis tallet er negativt.

Opptil 11 sifre, eller 10 sifre med en desimal, vises. Øvrige sifre til høyre for desimalen avrundes. Tall med mer enn 11 sifre til venstre for desimalen vises i eksponentielt format.

Viser tekst venstrejustert.

Dato Viser et tall som en dato eller et valgfritt klokkeslett, for eksempel 31.08.99 05:54.

Desimaldelen av tallet er klokkeslettet. Hvis et tall ikke inneholder desimaler, vises bare en dato. Hvis et tall bare inneholder en desimaldel og ingen heltall, vises bare klokkeslettet.

Lang dato Viser en dato i henhold til den regionale innstillingen i Microsoft Windows for det lange datoformatet, for eksempel 25. januar 2001.
Middels dato Viser en dato med forkortet månedsnavn, for eksempel 25. jan. 2001.
Kort dato Viser en dato i henhold til den regionale innstillingen i Windows for det korte datoformatet, for eksempel 25.01.2001.
Langt klokkeslett Viser et klokkeslett i henhold til den regionale innstillingen i Windows for det lange klokkeslettformatet, for eksempel 8:45:36.
Middels klokkeslett Viser et klokkeslett i 12-timers formatet med et AM- eller PM-symbol og utelater sekunder, for eksempel 8:45 PM.
Kort klokkeslett Viser et klokkeslett i 24-timers format, uten sekunder, for eksempel 20:45.
Valuta Viser et tall i samsvar med de regionale innstillingene for valuta i Windows. Med standard norske innstillinger kan det for eksempel være 2 532,75.
Euroen Viser et tall som euro, med tusenskilletegn og to desimaler. Plasseringen av eurotegnet og desimalene er basert på de regionale innstillingene for valuta i Windows Kontrollpanel. Med standard norske innstillinger kan det for eksempel være Euro12,35.
Fast Viser et tall med to desimaler, for eksempel 68,30.
Standard Viser et tall i samsvar med de regionale innstillingene for tall i Windows, for eksempel med et komma som tusenskilletegn og desimalskilletegn 1 800 00.
Prosent Viser et tall multiplisert med 100, med to desimaler og et prosenttegn. Verdien 0,8914 vises for eksempel som 89,14 %.
Eksponentielt Viser et tall i eksponentiell notasjon, for eksempel 1.25E+10.
Ja/Nei Viser Nei hvis tallet er 0. Viser Ja for alle andre tall.
Sann/Usann Viser Usann hvis tallet er 0. Viser Sann for alle andre tall.
På/Av Viser Av hvis tallet er 0. Viser På for alle andre tall.

Obs!  Du kan tilordne egendefinerte tallformater til dataene i Microsoft Visual Basic eller i et skript. Du kan også skrive inn egendefinerte formater som er tilgjengelige i objektmodellen pivottabelliste, i boksen Tall.