Okuma Seçenekleri

InfraRecorder

Bu konuda birçok yerde karþýlaþýlan okuma seçenekleri iþlenmiþtir. Örneðin; bir diski disk kalýbýna veya diske kopyalamak istediðinizde karþýlaþýlan okuma seçenekleri.

Yukarda bahsedildiði gibi, çoðu yerden eriþilebilen seçenekler genelde ayný þekilde görünürler. :

Okuma Seçenekleri

Okuma hatalarýný gözardý et

Bu seçeneði iþaretlemeniz halinde yüksek seviyeli hata kontrol sisteminde bulunan hatalarda iþlem kesilmeden devam edecektir. Aygýt, veri sektörlerinde okumadan önce düzeltilemeyen ECC/EDC hatalarýný gözardý eden bir moda girecektir.

Bütün TOC ve alt-kanal verilerini oku

Bu seçenek iþaretlendiðinde bütün alt kanal verisi ve TOC okunacaktýr. TOC verisi kalýp dosyasýyla ayný isimde ve uzantýsý .toc olan bir dosyaya konulacaktýr.

Okuma Hýzý

Disk okun urken kullanýlacak hýzý seçin. Maksimum seçeneðini seçmek aygýtýn kullanabileceði en yüksek hýzý otomatik olarak seçmesini saðlayacaktýr. Sadece MMC uyumlu aygýtlar bu seçenekten faydalanabilecektir. MMC olmayan aygýtlarýn hýzý deðiþmeyecektir.

Düþük bir hýzýn seçilmesi diskin okunabilirliðini artýrabilir.