Veri Diski Kopyalama

InfraRecorder

Lütfen bu konunun nasýl bir veri diski kopyalanacaðýný içerdiðine dikkat edin. Eðer bir ses diski kopyalamak isterseniz buradaki konuya bakýn.

Bir veri diski kopyalamak istediðiniz zaman iki ana seçeneðiniz olacaktýr; bir diskten diðer bir diske kopyalamak (örneðin:CD okuyucudan CD yazýcýya) veya diskten sabit diskinizdeki bir kalýp dosyasýna kopyalamak.

CD'ye kopyalamak
Bir diskten diðerine kopyalamak için menüyü kullanýn:
Araçlar Diski kopyala Diske...
veya araç çubuðunu:

Kaynak

Kopyalamak istediðiniz diski içeren sürücüyü seçin

Hedef

Yazmak istediðiniz, boþ bir disk içeren yazýcý aygýtý seçin. Lütfen hedefin kaynak sürücüyle ayný olamayacaðýna dikkat edin.

Anýnda (On the fly)

Anýnda (On the fly), verinin kaydak sürücüden hedef sürücüye sabitdiskinizde arabelek yapýlmadan (sadece küçük bir hafýza arabelleði kullanýlarak) doðrudan yazýlmasýdýr. Eðer kaynak sürücünüz bazý sektörleri okurken baþarýsýz olursa hedef sürücüye yeteri kadar hýzlý aktarýlamayabilir. Bu durum hedef diskte yazma hatasýna sebep olur. Bunun yanýnda bazý yeni yazýcýlar oluþabilecek bu durumu engellemek için diski arabellek taþma hatasýndan koruyacak yeni teknolojiler sunar.

Anýnda (On the fly) kapatýldýðý zaman sabitdiskinizde önce geçici bir dosya açýlacak ve kaynak diskiniz bu dosyaya kaydedilecektir. Bu yöntem sabitdiskinizde fazladan yer gerektirir fakat çoðu durumda önerilen bir yöntemdir.

Diski Klonla

Bu seçenek seçildiði zaman kaynak diskteki bütün alt-kanallar ve TOC bilgisi hedef diske aktarýlacaktýr. Bu seçenek Karma-Mod diskleri kopyalarken seçili olmak zorundadýr, deðilse sadece veri alaný kopyalanýr. Hedef diskinin raw96r yöntemi ile yazýlmasý önerilir. Eðer bu yöntem desteklenmiyorsa raw16 yöntemini kullanmayý deneyin.

Okuma Seçenekleri

Okuma seçenekleri buradaki konuda açýklanmýþtýr.

Diðer Seçenekler

Diðer seçenekler buradaki konuda açýklanmýþtýr.


Disk Kalýbýna Kopyalama

Sabit diskinizdeki bir disk kalýbýna kopyalamak için menüyü kullannýn:
Araçlar Diski Kopyala Disk Kalýbýna...

Kaynak

Kopyalamak istediðiniz diski içeren kaynak sürücüyü seçin.

Kalýp Dosyasý

Disk kalýbýnýn kaydedileceði yer ve ismi belirleyin. Lütfen sabit diskinizde kopyalamak istediðiniz diskteki verinin boyu kadar boþ yer olduðundan emin olun.

Okuma Seçenekleri

Okuma seçenekleri buradaki konuda açýklanmýþtýr.