Kayýtlarý Yönetme

InfraRecorder

Kayýtlarý Yönetme aracý içindekiler (TOC) hakkýnda bilgi gösterir. Ayný zamanda kayýtlarý doðrulamak veya kaydetmek için araçlar sunar. Kayýt Yöneticisini açmak için menüyü kullanýn:
Araçlar Kayýtlarý Yönet...

Ýþlem yapmak istediðiniz kayýtlarý fare ile seçerken shift veya control tuþlarýyla birlikte seçin. Klavye yön tuþlarýyla da seçme iþlemini gerçekleþtirebilirsiniz.

Kayýtlarý sabit diskinize kaydetmek istediðnizde size nereye kayýt edeceðiniz sorulacaktýr. Kayýtlar kayýt numarasý ve kayýt türü ile isimlendirilerek sabit diskinize kaydedilecektir (Track 1.wav, Track 2.iso). Kayýtlarý kaydetmek için Kaydý Kaydet düðmesine basýn.
Seçilen kayýtlarda hata taramasý yaptýrmak için Kayýtlarý Doðrula düðmesine basýn:

Ekran Görüntüleri

Veri kaydýnýn doðrulanmasýndan sonraki sonuç: