Özellikler

InfraRecorder

Bu sayfa InfraRecorder'ýn temel özelliklerini listelemektedir.

Ana Özellikleri

 • Veri, müzik ve karma mod projeleri oluþturup fiziksel bir diske veya sabit diskteki bir kalýba kaydetme.
 • Disk kalýplarýnýn oluþturulmasý ve kayýt edilmesi.
 • Anýnda (on-the-fly) kopyalama ile veya sabit disk üstündeki geçici bir dosya kullanarak disk kopyalama.
 • Yeniden yazýlabilir (RW) diskleri dört deðiþik yöntem kullanarak silme.
 • Önceden kaydedilmiþ çok oturumlu (multi-session) bir diskteki kaydý içe alma ve yeni kayda ekleme.
 • Bilgisayarýn SCSI/IDE portlarýndaki aygýtlarý tarama ve aygýtmalrýn yetenekleriyle ilgili ayrýntýlý bilgi edinme.
 • Detaylý disk bilgisi görüntüleme.
 • Ses ve Veri kayýtlarýný okuma ve dosyaya yazma (.wav ve .iso olarak)
 • Seçilen kayýtlarý hatalara karþý tarama.

Çevresel

 • Modern, Windows Explorer benzeri özelleþtirilebilir arayüz.
 • Programýn geziginiden veya Windows Explorer'dan sürükle ve býrak yöntemiyle projeye dosya ekleme.
 • Kullaným kolaylýðý için farklý projelere farklý düzenleme uygulama.
 • Ýstenen özelliklere hýzlý eriþim için kullanýcýyý yönlendiren ayrý bir uygulama.
 • Tercüme edilebilir arayüz, yardýmcý uygulama ve sistem menüsü.

Explorer Ýntegrasyonu

Explorer'a entegre olarak sistem menüsünde ek içerik seçenekleri

 • Kayýtlý projeleri ve disk kalýplarýný diske yazabilme
 • Kayýtlý projeleri açma ve düzenleme
 • Sistem menüsünde altmenü olarak simgeli veya simgesiz olarak özelleþtirilebilme
 • Sistem menüsü kullanýcýnýn istediði herhangi bir uzantý için ayarlanabilme