Lisans Antlaþmasý

InfraRecorder

GENEL KAMU LÝSANSI ( GNU : GENERAL PUBLIC LICENSE )

Yazýlým lisanslarýnýn çoðu sizin yazýlýmý paylaþma ve deðiþtirme hakkýnýzýn elinizden alýnmasý için hazýrlanmýþtýr. Buna karþýlýk, GNU Genel Kamu Lisanslarý sizin serbest yazýlýmlarý deðiþtirme ve paylaþma hakkýnýzýn mahfuz tutulmasý ve yazýlýmýn bütün kullanýcýlarý için serbest olmasý amacý ile yazýlmýþtýr.

Bu Kýsýtlý Genel Kamu Lisansý, bazý özel amaçlý yazýlým paketleri --genelde kitaplýklar-- için hazýrlanmýþ olup, Free Software Foundation'un bazý yazýlýmlarý ve bu lisansý kullanmayý tercih eden diðer yazýlýmcýlarýn yazýlýmlarý için kullanýlmaktadýr. Siz de bu lisansý kullanabilirsiniz, fakat kullanmadan önce sizin özel durumunuz için bu lisansý mý, yoksa GNU Genel Kamu Lisansý (GPL) kullanmanýn mý daha uygun bir strateji olacaðýný, aþaðýdaki açýklamalarý okuyarak düþünmeniz ve öyle karar vermenizi öneriyoruz.

Serbest yazýlýmdan bahsettiðimiz zaman fiyattan deðil, özgürlükten bahsediyoruz. Bizim Genel Kamu Lisanslarýmýz, sizin serbest yazýlýmlarýn kopyalarýný daðýtma özgürlüðünüzü (ve isterseniz bu hizmet için para almanýzý), yazýlým kaynak kodlarýnýn size daðýtým esnasýnda veya eðer isterseniz verilmesini, yazýlýmý deðiþtirebilmenizi, yazýlýmýn parçalarýný yeni yazýlýmlar içerisinde kullanabilmenizi ve bunlarý yapabileceðinizi bilmenizi saðlamaktadýr.

Haklarýnýzý koruyabilmemiz için daðýtýcýlarýn sizin haklarýnýzý kýsýtlama veya sizin bu haklarýnýzdan feragat etmenizi isteme yollarýný yasaklayýcý bazý kýsýtlamalar getirmemiz gerekmektedir. Bu kýsýtlamalar eðer kitaplýðýn kopyalarýný daðýtýyor veya deðiþtiriyorsanýz size bazý yükümlülükler getirmektedir.

Örneðin kitaplýðýn kopyalarýný, bedava veya ücret karþýlýðý daðýtýyorsanýz alýcýlara sizin sahip olduðunuz bütün haklarý saðlamalýsýnýz. Onlarýn da kaynak kodlarýna sahip olmalarýný veya ulaþabilmelerini saðlamalýsýnýz. Eðer kitaplýk ile baþka kodlar baðlanýyorsa, alýcýlara bütün nesne dosyalarýný vermelisiniz ki, alýcýlar kitaplýðýn kaynak kodlarýnda deðiþiklik yapýp kitaplýðý yeniden derledikten sonra nesne dosyalarýný tekrar kitaplýk ile baðlayabilsinler. Ve onlara da haklarýný bilebilmeleri için bu þartlarý göstermelisiniz.

Haklarýnýzý koruma iki aþamada gerçekleþmektedir:

 • Yazýlýma telif hakký alýnmaktadýr.
 • Yazýlým lisansý olarak size, hukuki olarak, yazýlýmý kopyalama, daðýtma ve/veya deðiþtirme hakký tanýyan bu lisans sunulmaktadýr.

Her daðýtýcýyý korumak için bu serbest kitaplýðýn herhangi bir garantisi olmadýðýný vurgulamak istiyoruz. Eðer kitaplýk baþkasý tarafýndan deðiþtirilmiþ ve deðiþtirilmiþ hali ile tarafýnýza ulaþtýrýlmýþ ise alýcýlarýn, ellerinde olan kitaplýðýn orjinal olmadýðýný, dolayýsýyla baþkalarý tarafýndan eklenen problemlerin ilk yazarlarýn þöhretlerine olumsuz etkide bulunmamasý gerektiðini bilmelerini istiyoruz.

Son olarak, bütün serbest yazýlýmlar yazýlým patentleri tarafýndan sürekli tehdit altýnda bulunmaktadýr. Herhangi bir þirketin serbest bir yazýlýmýn kullanýcýlarýný, bir patent sahibinden kýsýtlayýcý bir lisans alarak kýsýtlama/engellemesinin mümkün olmamasýndan emin olmak istiyoruz. Dolayýsýyla kitaplýðýn herhangi bir sürümü için alýnabilecek bir patent lisansýnýn bu lisans içerisinde tanýmlanan tam serbesti ile uyumlu olmasý gerektiðini açýk olarak ortaya koyuyoruz.

Kitaplýklar da dahil olmak üzere çoðu GNU yazýlýmý normal GNU Genel Kamu Lisansý (GPL) altýnda yayýnlanmaktadýr. GNU Kýsýtlý Genel Kamu Lisansý (LGPL) olarak adlandýrýlan bu lisans ise, yalnýzca bazý özel kitaplýklar için uygulanmakta ve GNU Genel Kamu Lisansý'ndan (GPL) bir hayli deðiþik koþullar içermektedir. Bizler bu lisansý (LGPL), bazý kitaplýklarýn serbest olmayan yazýlýmlara baðlanabilmesine imkan tanýmak amacý ile kullanýyoruz.

Bir yazýlým bir kitaplýk ile, gerek statik, gerek paylaþýmlý kitaplýk yolu ile baðlandýðý zaman, ikisinin birleþimi, hukuki açýdan birleþik ve orjinal kitaplýktan iþtikak eden bir eser oluþturur. Dolayýsýyla normal Genel Kamu Lisansý, böyle bir baðlanma iþlemine ancak eðer oluþan bütün GPL'de tanýmlanan serbesti kriterlerine uyuyor ise izin verir. Kýsýtlý Genel Kamu Lisansý (LGPL) ise, kitaplýk ile baþka yazýlýmlarýn baðlanmasý halinde daha gevþek kriterler uygular.

Bu lisansa "Kýsýtlý" Genel Kamu Lisansý dememizin sebebi, kullanýcýnýn haklarýný korumak açýsýndan Genel Kamu Lisansý'na göre daha kýsýtlý olmasýdýr. Bu lisans, serbest yazýlým geliþtiricilerine, serbest olmayan kapalý yazýlým geliþtiricileri ile rekabet etmeleri için daha kýsýtlý imkanlar sunmaktadýr. Bu dezavantajlar sebebi ile, pek çok kitaplýk için bu lisansý deðil, Genel Kamu Lisansý'ný (GPL) kullanmaktayýz. Fakat Kýsýtlý lisans bazý özel durumlarda bazý avantajlar saðlamaktadýr.

Örneðin bazý özel ve seyrek rastlanan durumlarda, bir kitaplýðýn en yaygýn kullanýmýný saðlamak ve özendirmek ve bu þekilde de-fakto standart haline gelmesini saðlamak istenebilir. Bunu saðlamak için, serbest olmayan yazýlýmlarýn da kitaplýðý kullanabilmesine imkan tanýmak gerekir. Daha sýk rastlanan bir durum ise, serbest bir kitaplýðýn serbest olmayan ve yaygýn kullanýmda olan kitaplýklarla ayný iþlevi yapmasýdýr. Böyle durumlarda serbest kitaplýðý yalnýz serbest yazýlýmlarla kullanýlýr hale getirmenin bir anlamý yoktur, dolayýsýyla Kýsýtlý Genel Kamu Lisansý kullanýlýr.

Baþka durumlarda, belirli bir kitaplýðý serbest olmayan yazýlýmlarda kullanma izninin verilmesi, daha çok sayýda kiþinin çok sayýda serbest yazýlýmý kullanmasýna imkan verebilir. Örneðin GNU C kitaplýðýnýn serbest olmayan yazýlýmlarla birlikte kullanýlabilmesi, pek çok kiþinin bütün GNU iþletim sistemini ve onun bir türevi olan GNU/Linux iþletim sistemini kullanmasýna imkan tanýmaktadýr.

Kýsýtlý Genel Kamu Lisansý, kullanýcýnýn özgürlüðünü korumakta daha kýsýtlý ise de, Kitaplýk ile baðlanan bir yazýlýmý kullanan kullanýcýya, o yazýlýmý Kitaplýðýn deðiþtirilmiþ bir hali ile kullanabilme hakký ve imkaný vermektedir.

Kopyalama, daðýtým ve deðiþtirme ile ilgili kesin þart ve kayýtlar aþaðýda yer almaktadýr. "kitaplýðý baz alan eser" ile "kitaplýðý kullanan eser" arasýndaki farka özellikle dikkat edin. Birincisi kitaplýðýn kaynak kodlarýndan türeyen kod kullanmaktadýr, ikincisi ise çalýþmak için kitaplýk ile baðlanmalýdýr.

KOPYALAMA, DAÐITIM VE DEÐÝÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ ÞART VE KAYITLAR

Bu Lisans, telif hakký sahibi veya baþka yetkili taraf tarafýndan içerisine bu Kýsýtlý Genel Kamu Lisansý altýnda daðýtýldýðýna dair ibare konmuþ olan herhangi bir kitaplýk veya baþka yazýlýmý kapsamaktadýr. Her ruhsat sahibine "siz" olarak hitap edilmektedir.

"Kitaplýk", kolayca (kitaplýðýn içerdiði bazý iþlev ve veriyi kullanan) uygulama yazýlýmlarý ile baðlanabilecek þekilde hazýrlanmýþ yazýlým iþlevleri ve/veya veri topluluðu anlamýna gelmektedir.

Aþaðýda "Kitaplýk", bu koþullar altýnda daðýtýlmýþ herhangi bir yazýlým kitaplýðý veya eser manasýnda kullanýlmaktadýr. "Kitaplýðý baz alan eser", Kitaplýk veya telif hakký kanunu altýnda Kitaplýk'tan iþtikak etmiþ, Kitaplýðýn tamamýný veya bir parçasýný, deðiþtirmeden veya deðiþiklikler ile veya baþka bir dile tercüme edilmiþ hali içeren herhangi bir ürün manasýnda kullanýlmaktadýr. (Bundan sonra tercüme "deðiþtirme" kapsamýnda sýnýrsýz olarak içerilecektir.)

Bir eserin "kaynak kodu", o esere deðiþiklik yapmak için en uygun imkan ve yöntem manasýnda kullanýlmaktadýr. Bir kitaplýk için bütün kaynak kodu, kitaplýðýn içerdiði bütün modüllere ait bütün kaynak kodlarý, ilgili arayüz taným dosyalarý ve kitaplýðýn derleme ve kurulma iþlemlerini kontrol etmekte kullanýlan bütün betikler manasýnda kullanýlmaktadýr.

Kopyalama, daðýtým ve deðiþtirme haricinde kalan faaliyetler bu Lisans'ýn kapsamý dýþýndadýrlar. Kitaplýðý kullanan bir yazýlýmý çalýþtýrma eylemi sýnýrlandýrýlmamýþtýr ve böyle bir yazýlýmýn çýktýsý yalnýzca çýktýnýn içeriði (Kitaplýðý yazmak için kullanýlan bir araçta Kitaplýðýn kullanýlmasýndan baðýmsýz olarak) Kitaplýðý baz alan ürün kapsamýna girer ise bu Lisans kapsamýndadýr. Bu koþulun saðlanýp saðlanmadýðý Kitaplýðýn ve Kitaplýðý kullanan yazýlýmýn ne yaptýðý ile ilgilidir.

Kitaplýðýn bütün kaynak kodlarýný birebir, aldýðýnýz þekilde, herhangi bir ortamda ve vasýta ile, uygun ve görünür bir þekilde telif hakký bildirimi ve garantisiz olduðuna dair bildirim koymak, bu Lisans'dan bahseden herhangi bir bildirimi aynen muhafaza etmek ve bütün diðer alýcýlara Kitaplýk ile birlikte bu Lisans'ýn bir kopyasýný vermek þartý ile kopyalayabilir ve daðýtabilirsiniz.

Kopyalamak fiili iþlemi için bir ücret talep edebilir ve sizin seçiminize baðlý olarak ücret karþýlýðý garanti verebilirsiniz.

Kitaplýðýn kopyasýný veya kopyalarýný veya herhangi bir parçasýný deðiþtirerek Kitaplýðý baz alan ürün elde edebilir, bu deðiþiklikleri veya ürünün kendisini yukarýda 1. bölümdeki þartlar dahilinde ve aþaðýda sýralanan þartlarýn yerine getirilmesi koþulu ile kopyalayabilir ve daðýtabilirsiniz.

 • Deðiþtirilen eser de bir yazýlým kitaplýðý olmalýdýr.
 • Deðiþtirilen dosyalarýn görünür bir þekilde dosyalarýn sizin tarafýnýzdan deðiþtirildiðine dair, tarihli bir bildirim içermesini saðlamalýsýnýz
 • Eðer deðiþtirilmiþ Kitaplýktaki bir özellik, bu özellik çaðrýldýðý zaman verilecek bir argüman haricinde uygulama yazýlýmý tarafýndan saðlanacak bir iþlev ya da veri tablosuna baþvuruda bulunuyor ise, o zaman uygulama yazýlýmý böyle bir iþlev ya da tablo saðlamasa dahi özelliðin çalýþýr durumda kalacaðý ve amacýnýn anlamlý kalan parçasý her ne ise onu yerine getirmeye devam edeceðine dair iyi niyetli bir uðraþ vermelisiniz.

(Örneðin bir kitaplýkta karekök hesaplayan bir özellik uygulamadan tamamen baðýmsýz olarak tanýmlanabilen bir iþleve sahiptir. Dolayýsýyla 2d bölümü bu özellik tarafýndan kullanýlan ve uygulama yazýlýmý tarafýndan saðlanan herhangi bir iþlev ya da tablonun seçime baðlý olmasýný þart koþar: Eðer uygulama bu iþlev ya da veriyi saðlamaz ise, karekök özelliði karekök hesaplayabilir olmalýdýr.)

Bu þartlar deðiþtirilmiþ eserin tamamýný kapsamaktadýr. Eðer eserin tespit edilebilir kýsýmlarý Kitaplýk'tan iþtikak etmemiþ ise ve makul surette kendi baþlarýna baðýmsýz ve ayrý eserler olarak kabul edilebilir ise, o zaman bu Lisans ve þartlarý, bu parçalarý ayrý eser olarak daðýttýðýnýz zaman baðlayýcý deðildir. Fakat, ayný parçalarý Kitaplýðý baz alan bir ürün bütününün bir parçasý olarak daðýttýðýnýz zaman bütünün daðýtýmý, diðer ruhsat sahiplerine verilen izinlerin bütüne ait olduðu ve parçalarýna, yazarýnýn kim olduðuna bakýlmaksýzýn bütün parçalarýna tek tek ve müþterek olarak uygulandýðý bu Lisans þartlarýna uygun olmalýdýr.

Bu bölümün hedefi tamamen sizin tarafýnýzdan yazýlan bir eser üzerinde hak iddia etmek veya sizin böyle bir eser üzerindeki haklarýnýza muhalefet etmek deðil, Kitaplýðý baz alan, Kitaplýk'tan iþtikak etmiþ veya müþterek olarak ortaya çýkarýlmýþ eserlerin daðýtýmýný kontrol etme haklarýný düzenlemektir.

Buna ek olarak, Kitaplýðý baz almayan herhangi bir ürünün Kitaplýk ile (veya Kitaplýðý baz alan bir ürün ile) bir bilgi saklama ortamýnda veya bir daðýtým ortamýnda beraber tutulmasý diðer eseri bu Lisans kapsamýna sokmaz.

Kitaplýðýn herhangi bir kopyasýna bu Lisans þartlarý yerine GNU Genel Kamu Lisansý þartlarýný uygulamayý tercih edebilirsiniz. Bunu yapmak için bu Lisans'a yapýlan her referansý GNU Genel Kamu Lisansý, 2. sürüm olarak deðiþtirmelisiniz. (Eðer GNU Genel Kamu Lisansý'nýn 2. sürümden daha üst numaralý bir sürümü çýkmýþsa, o sürüm numarasýný belirtebilirsiniz. Bu bildirimlerde baþka bir deðiþiklik yapmayýnýz.

Bu deðiþiklik Kitaplýðýn herhangi bir kopyasýna uygulandýktan sonra o kopya için geri dönülemez, dolayýsýyla o kopyadan yapýlan bütün kopyalar ve o kopyadan iþtikak eden bütün eserler GNU Genel Kamu Lisansý altýnda lisanslanýr.

Bu seçenek, Kitaplýðýn bazý kodlarýný kitaplýk olmayan bir yazýlýma kopyalamak istediðiniz zaman faydalýdýr.

Kitaplýðý (veya 2. bölümde tanýmlandýðý hali ile onu baz alan bir ürünü) ara derlenmiþ veya uygulama hali ile 1. ve 2. Bölüm'deki þartlar dahilinde ve yaygýn olarak yazýlým daðýtýmýnda kullanýlan bir ortam üzerinde, bilgisayar tarafýndan okunabilir ve 1. ve 2. Bölüm'deki þartlar dahilinde daðýtýlabilir kaynak kodlarýnýn tamamý ile birlikte kopyalayabilir ve daðýtabilirsiniz.

Eðer ara derlenmiþ nesne kodlarýnýn daðýtýmý belli bir yere eriþim ve oradan kopyalama imkaný olarak yapýlýyorsa, ayný yerden, ayný koþullar altýnda kaynak koduna eriþim imkaný saðlamak, üçüncü þahýslarýn ara derlenmiþ nesne kodlarý ile birlikte kaynak kodunu kopyalama zorunluluklarý olmasa bile kaynak kodunu daðýtmak olarak kabul edilmektedir.

Kitaplýðýn herhangi bir parçasýndan iþtikak etmiþ herhangi bir parça bulundurmayan fakat Kitaplýk ile ona baðlanarak ve derlenerek çalýþmak için tasarlanmýþ bir yazýlým, "Kitaplýðý kullanan eser" olarak tanýmlanmaktadýr. Tek baþýna böyle bir eser Kitaplýk'tan iþtikak eden bir eser deðildir ve bu Lisans'ýn kapsamý dahiline girmez.

Fakat, "Kitaplýðý kullanan bir eser" ile Kitaplýðý baðlama iþlemi, Kitaplýktan iþtikak eden bir uygulamayý vücuda getirir (çünkü Kitaplýðýn parçalarýný içermektedir). Dolayýsýyla derleme/baðlama iþlemi sonucunda elde edilen uygulama bu Lisans kapsamýndadýr. 6. Bölüm bu kapsama giren uygulama yazýlýmlarýnýn daðýtým koþullarýný içermektedir.

"Kitaplýðý kullanan bir eser", Kitaplýðýn parçasý olan bir baþlýk (header) dosyasýndan materyal kullandýðý zaman, eserin kaynak kodlarý Kitaplýktan iþtikak eden bir eser olmamasýna raðmen eserin nesne kodlarý Kitaplýktan iþtikak eden bir eser olabilir. Bunun doðru olup olmadýðý özellikle eserin kendisinin bir kitaplýk olup olmadýðýna veya eserin Kitaplýk olmaksýzýn baðlanýp baðlanamadýðýna göre deðiþebilir. Bu koþulun ne zaman geçerli olacaðý kanun kapsamýnda açýk ve seçik olarak tanýmlanmamýþtýr.

Eðer böyle bir nesne dosyasý yalnýzca nümerik parametreler, veri yapýsý þablonlarý ve eriþim yollarý ve küçük makro ve içerilmiþ (inline) iþlevler (10 satýr veya daha az uzunlukta) içeriyorsa, o zaman hukuki olarak iþtikak eden bir eser olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn nesne dosyasýnýn kullanýmý sýnýrlandýrýlmamýþtýr. (Bu nesne dosyasýný ve Kitaplýðýn parçalarýný içeren uygulama dosyalarý 6. Bölümün kapsamýna girmeye devam etmektedir).

Eðer nesne dosyasý, Kitaplýktan iþtikak etmiþ bir eser ise, eserin nesne kodlarýn 6. Bölümdeki koþullar uyarýnca daðýtabilirsiniz. Eseri içeren uygulama dosyalarý da, Kitaplýk ile direkt olarak baðlanýp baðlanmadýklarýna bakýlmaksýzýn 6. Bölüm kapsamýna girer.

Yukarýdaki Bölümlere bir istisna olarak, "Kitaplýðý kullanan bir eser" ile Kitaplýðý baðlayarak Kitaplýðý içeren bir eser oluþturabilir ve uygulayacaðýnýz koþullar eseri müþterinin kendi kullanýmý için deðiþtirmesine ve bu deðiþiklikleri test edebilmesine imkan tanýmak için eserin geri çözümlenebilmesine imkan tanýdýðý sürece, bu eseri istediðiniz koþullar altýnda daðýtabilirsiniz.

Eserin her kopyasý ile birlikte eserde Kitaplýðýn kullanýldýðýna ve kullanýmýyla ilgili þart ve koþullarýn bu Lisans ile düzenlendiðine dair görünür ve belirgin bir bildirim vermelisiniz. Bu Lisans'ýn bir kopyasýný eserle birlikte vermelisiniz. Eðer eser çalýþma esnasýnda telif hakký bildirimleri gösteriyor ise, Kitaplýk için telif hakký bildirimini ve kullanýcýyý Lisans'ýn kopyasýna yönlendiren bir bildirimi de bu esnada göstermelisiniz. Ayrýca aþaðýdaki koþullardan birini yerine getirmelisiniz:

 • Eseri, Kitaplýkta eser için yapýlan deðiþikliklerin tümünü (bu deðiþiklikler 1. ve 2. Bölüm kapsamýnda daðýtýlmalýdýr) içeren ve Kitaplýða ait ve bilgisayar tarafýndan okunabilir kaynak kodlarýnýn tamamý ile; ve eðer eser Kitaplýk ile baðlanmýþ bir uygulama ise, nesne kodlarý ve/veya kaynak kodlarý ile, kullanýcýlarýn Kitaplýk'ta deðiþiklikler yaptýktan sonra yeniden baðlama iþlemi ile deðiþtirilmiþ Kitaplýðý kapsayan deðiþtirilmiþ eser oluþturabilecekleri þekilde daðýtmalýsýnýz. (Kitaplýktaki taným dosyalarýný deðiþtiren bir kullanýcýnýn uygulamayý deðiþtirilmiþ olan tanýmlarý kullanabilecek þekilde yeniden derleyemeyebileceði anlaþýlmakta ve kabul edilmektedir.)
 • Kitaplýk ile baðlanmak için uygun bir paylaþýmlý kitaplýk mekanizmasý kullanýlmalýdýr. Uygun bir mekanizma, (1) Kitaplýk iþlevlerini uygulamanýn içerisine kopyalamak yerine Kitaplýðýn kullanýcýnýn bilgisayarýnda zaten mevcut olan bir kopyasýný çalýþma zamanýnda kullanan ve (2) eserin oluþturulmasýnda kullanýlan Kitaplýk sürümü ile arayüz bakýmýndan uyumlu olmak kaydýyla kullanýcý tarafýndan kurulan deðiþtirilmiþ bir Kitaplýkla sorunsuz çalýþabilen bir mekanizma olarak tanýmlanmýþtýr.
 • Ayný kullanýcýya, fiziksel olarak daðýtýmý gerçekleþtirme masrafýnýzdan daha fazla ücret almayarak, yukarýda 6a Bölümünde belirlenen materyalleri vereceðinize dair en az üç yýl geçerli olacak yazýlý bir taahhütname vermelisiniz.
 • Eðer eserin daðýtýmý belli bir yere eriþim ve oradan kopyalama imkaný olarak yapýlýyorsa, ayný yerden, ayný koþullar altýnda yukarýda belirtilen materyallere eriþim imkaný saðlamalýsýnýz.
 • Kullanýcýnýn bu materyallerin bir kopyasýný daha önce almýþ olduðunu veya bu kullanýcýya daha önce bir kopya vermiþ olduðunuzu tevsik etmelisiniz.

Uygulamalar için, "Kitaplýðý kullanan eser"in kabul edilen biçemi uygulamayý tekrar oluþturmak için gereken bütün veri ve yardýmcý yazýlýmlarý kapsamalýdýr. Özel bir istisna olarak, eðer söz konusu bileþen uygulama ile birlikte daðýtýlmýyor ise, genelde uygulamanýn çalýþtýrýldýðý iþletim sisteminin ana parçalarý (derleyici, çekirdek v.b.) ile birlikte daðýtýlan (gerek kaynak kodu, gerek ikilik dosya biçeminde) herhangi bir bileþen bu kapsamýn dýþýnda tutulmuþtur.

Bu koþul, iþletim sistemi ile birlikte daðýtýlmayan bazý serbest olmayan kitaplýklarýn daðýtým koþullarý ile çeliþebilir. Böyle bir çeliþki, daðýttýðýnýz bir uygulamada hem bu serbest olmayan kitaplýklarý hem de Kitaplýðý beraber kullanamayacaðýnýz manasýna gelir.

Kitaplýðý baz alan eser olan kitaplýk özellikleri ile bu Lisans kapsamýnda olmayan baþka kitaplýk özelliklerini yan yana tek bir kitaplýk içerisine koyabilir ve böyle elde edilen bileþik kitaplýðý aþaðýdaki iki koþulu yerine getirmek ve Kitaplýðý baz alan eserin ve diðer kitaplýða ait özelliklerin tek baþýna daðýtýlmasýna izin verilmesi koþulu ile daðýtabilirsiniz.

 • Bileþik kitaplýðýn yanýsýra kitaplýkta içerilen Kitaplýðý baz alan eserin diðer kitaplýkla birleþtirilmemiþ bir kopyasýný daðýtmalýsýnýz. Bu daðýtým iþlemi yukarýdaki Bölümlere uygun olmalýdýr.
 • Bileþik kitaplýk ile birlikte, bileþik kitaplýðýn bir parçasýnýn Kitaplýðý baz alan eser olduðuna dair görünür ve belirgin bir bildirim vermeli ve yanýnda daðýtýlan eserin birleþtirilmemiþ halinin nasýl bulunacaðýný açýklamalýsýnýz.

Kitaplýðý bu Lisans'ta sarih olarak belirtilen þartlar haricinde kopyalayamaz, deðiþtiremez, ruhsat hakkýný veremez ve daðýtamazsýnýz. Buna aykýrý herhangi bir kopyalama, deðiþtirme, ruhsat hakký verme, veya daðýtýmda bulunma hükümsüzdür ve böyle bir teþebbüs halinde bu Lisans altýndaki bütün haklarýnýz iptal edilir. Sizden, bu Lisans kapsamýnda kopya veya hakký almýþ olan üçüncü þahýslar, Lisans þartlarýna uygunluklarýn devam ettirdikleri sürece, ruhsat haklarýný muhafaza edeceklerdir.

Bu Lisans sizin tarafýnýzdan imzalanmadýðý için bu Lisans'ý kabul etmek zorunda deðilsiniz. Fakat, size Kitaplýðý veya onu baz alan ürünleri deðiþtirmek veya daðýtmak için izin veren baþka bir belge yoktur. Eðer bu Lisans'ý kabul etmiyorsanýz bu eylemler kanun tarafýndan sizin için yasaklanmýþtýr. Dolayýsýyla, Kitaplýðý (veya onu baz alan bir ürünü) deðiþtirmeniz veya daðýtmanýz bu Lisans'ý ve Lisans'ýn Kitaplýðý veya ondan iþtikak etmiþ bütün eserleri kopyalamak, deðiþtirmek ve daðýtmak için getirdiði þart ve kayýtlarý kabul ettiðiniz manasýna gelmektedir.

Kitaplýðý (veya onu baz alan herhangi bir ürünü) yeniden daðýttýðýnýz her defada alýcý, ilk ruhsat sahibinden otomatik olarak Kitaplýðý bu þartlar ve kayýtlar dahilinde kopyalamak, deðiþtirmek ve daðýtmak için ruhsat almaktadýr. Alýcýnýn burada verilen haklarý kullanmasýna ek bir takým kýsýtlamalar getiremezsiniz. Üçüncü þahýslarý bu Lisans mucibince hareket etmeðe mecbur etmek sizin sorumluluk ve yükümlülüðünüz altýnda deðildir.

Eðer bir mahkeme kararý veya patent ihlal iddiasý veya herhangi baþka bir (patent meseleleri ile sýnýrlý olmayan) sebep sonucunda size, bu Lisans'ýn þart ve kayýtlarýna aykýrý olan bir takým (mahkeme kararý, özel anlaþma veya baþka bir þekilde) kýsýtlamalar getirilirse, bu sizi bu Lisans þart ve kayýtlarýna uyma mecburiyetinden serbest býrakmaz. Eðer ayný anda hem bu Lisans'ýn þartlarýný yerine getiren hem de diðer kýsýtlamalara uygun olan bir þekilde Kitaplýðý daðýtamýyorsanýz, o zaman Kitaplýðý daðýtamazsýnýz. Örneðin, eðer bir patent lisansý direkt veya endirekt olarak sizden kopya alacak olan üçüncü þahýslarýn bedel ödemeksizin Kitaplýðý daðýtmalarýna hak tanýmýyorsa o zaman sizin hem bu koþulu hem Lisans koþullarýný yerine getirmenizin tek yolu Kitaplýðý daðýtmamak olacaktýr.

Eðer bu bölümün herhangi bir parçasý herhangi bir þart altýnda uygulanamaz veya hatalý bulunur ise o þartlar dahilinde bölümün geri kalan kýsmý, bütün diðer þartlar altýnda da bölümün tamamý geçerlidir.

Bu bölümün amacý sizin patent haklarýný, herhangi bir mülkiyet hakkýný ihlal etmenize yol açmak veya bu haklarýn geçerliliðine muhalefet etmenizi saðlamak deðildir; bu bölümün bütün amacý kamu lisans uygulamalarý ile oluþturulan serbest yazýlým daðýtým sisteminin bütünlüðünü ve iþlerliðini korumaktýr. Bu sistemin tutarlý uygulanmasýna dayanarak pek çok kiþi bu sistemle daðýtýlan geniþ yelpazedeki yazýlýmlara katkýda bulunmuþtur; yazýlýmýný bu veya baþka bir sistemle daðýtmak kararý yazara aittir, herhangi bir kullanýcý bu kararý veremez.

Bu bölüm Lisans'ýn geri kalanýnýn doðurduðu sonuçlarýn ne olduðunu açýklýða kavuþturmak amacýný gütmektedir.

Eðer Kitaplýðýn kullanýmý ve/veya daðýtýmý bazý ülkelerde telif hakký taþýyan arayüzler veya patentler yüzünden kýsýtlanýrsa, Kitaplýðý bu Lisans kapsamýna ilk koyan telif hakký sahibi, Kitaplýðýn yalnýzca bu ülkeler haricinde daðýtýlabileceðine dair açýk bir coðrafi daðýtým kýsýtlamasý koyabilir. Böyle bir durumda bu Lisans bu kýsýtlamayý sanki Lisans'ýn içerisine yazýlmýþ gibi kapsar.

Free Software Foundation zaman zaman Kýsýtlý Genel Kamu Lisansý'nýn yeni ve/veya deðiþtirilmiþ biçimlerini yayýnlayabilir. Böyle yeni sürümler mana olarak þimdiki haline benzer olacaktýr, fakat doðacak yeni problemler veya kaygýlara cevap verecek þekilde detayda farklýlýk arzedebilir.

Her yeni biçime ayýrdedici bir sürüm numarasý verilmektedir. Eðer Kitaplýk bir sürüm numarasý belirtiyor ve "bu ve bundan sonraki sürümler" altýnda daðýtýlýyorsa, belirtilen sürüm veya Free Software Foundation tarafýndan yayýnlanan herhangi sonraki bir sürümün þart ve kayýtlarýna uymakta serbestsiniz. Eðer Kitaplýk Lisans için bir sürüm numarasý belirtmiyor ise, Free Software Foundation tarafýndan yayýnlanmýþ olan herhangi bir sürümün þart ve kayýtlarýna uymakta serbestsiniz.

Eðer bu Kitaplýðýn parçalarýný daðýtým koþullarý farklý olan baþka serbest yazýlýmlarýn içerisinde kullanmak isterseniz, yazara sorarak izin isteyin. Telif hakký Free Software Foundation'a ait olan yazýlýmlar için Free Software Foundation'a yazýn, bazen istisnalar kabul edilmektedir. Kararýmýz, serbest yazýlýmlarýmýzdan iþtikak etmiþ yazýlýmlarýn serbest statülerini korumak ve genel olarak yazýlýmlarýn yeniden kullanýlabilirliðini ve paylaþýmýný saðlamak amaçlarý doðrultusunda þekillenecektir.

GARANTÝ YOKTUR

BU KÝTAPLIK ÜCRETSÝZ OLARAK RUHSATLANDIÐI ÝÇÝN, KÝTAPLIK ÝÇÝN ÝLGÝLÝ KANUNLARIN ÝZÝN VERDÝÐÝ ÖLÇÜDE HERHANGÝ BÝR GARANTÝ VERÝLMEMEKTEDÝR. AKSÝ YAZILI OLARAK BELÝRTÝLMEDÝÐÝ MÜDDETÇE TELÝF HAKKI SAHÝPLERÝ VE/VEYA BAÞKA ÞAHISLAR KÝTAPLIÐI "OLDUÐU GÝBÝ", AÞÝKAR VEYA ZIMNEN, SATILABÝLÝRLÝÐÝ VEYA HERHANGÝ BÝR AMACA UYGUNLUÐU DA DAHÝL OLMAK ÜZERE HÝÇBÝR GARANTÝ VERMEKSÝZÝN DAÐITMAKTADIRLAR. KÝTAPLIÐIN KALÝTESÝ VEYA PERFORMANSI ÝLE ÝLGÝLÝ TÜM SORUNLAR SÝZE AÝTTÝR. KÝTAPLIKTA HERHANGÝ BÝR BOZUKLUKTAN DOLAYI DOÐABÝLECEK OLAN BÜTÜN SERVÝS, TAMÝR VEYA DÜZELTME MASRAFLARI SÝZE AÝTTÝR.

ÝLGÝLÝ KANUNUN ÝCBAR ETTÝÐÝ DURUMLAR VEYA YAZILI ANLAÞMA HARÝCÝNDE HERHANGÝ BÝR ÞEKÝLDE TELÝF HAKKI SAHÝBÝ VEYA YUKARIDA ÝZÝN VERÝLDÝÐÝ ÞEKÝLDE KÝTAPLIÐI DEÐÝÞTÝREN VEYA YENDEN DAÐITAN HERHANGÝ BÝR KÝÞÝ, KÝTAPLIÐIN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI (VEYA VERÝ KAYBI OLUÞMASI, VERÝNÝN YANLIÞ HALE GELMESÝ, SÝZÝN VEYA ÜÇNCÜ ÞAHISLARIN ZARARA URAMASI VEYA KÝTAPLIÐIN BAÞKA YAZILIMLARLA BERABER ÇALIÞAMAMASI) YÜZÜNDEN OLUÞAN GENEL, ÖZEL, DOÐRUDAN YA DA DOLAYLI HERHANGÝ BÝR ZARARDAN, BÖYLE BÝR TAZMÝNAT TALEBÝ TELÝF HAKKI SAHÝBÝ VEYA ÝLGÝLÝ KÝÞÝYE BÝLDÝRÝLMÝÞ OLSA DAHÝ, SORUMLU DEÐÝLDÝR.

ÞART VE KAYITLARIN SONU

Bu Þartlar Yeni Yazýlýmlara Nasýl Uygulanýr

Eðer yeni bir kitaplýk geliþtiriyor ve bunun kamuya en fazla düzeyde yarar saðlamasýný istiyorsanýz, kitaplýðýnýzý herkesin daðýtýp deðiþtirebileceði özgür yazýlým haline getirmenizi öneriyoruz. Kitaplýðýnýzý bu lisans koþullarý (veya Genel Kamu Lisansý koþullarý) altýnda daðýtma izni vererek özgür yazýlým haline getirebilirsiniz.

Bu koþullarý uygulamak için kitaplýða aþaðýdaki bildirimleri ekleyin. En saðlýklý yöntem her kaynak kodu dosyasýnýn baþýna bu bildirimi ekleyerek garanti olmadýðýna dair bilginin verildiðinden emin olmaktýr; her dosya en azýndan "copyright" (telif hakký) satýrýný ve bildirimin tam metninin nerede bulunabileceðine dair bilgi içermelidir.

{kitaplýðýn adýný ve ne yaptýðýný anlatan bir satýr.}

Copyright (C) {yýl} {yazarýn adý}

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Size normal ve elektronik posta ile nasýl ulaþýlabileceðine dair bilgi eklemeyi unutmayýn.

Ýþvereninizin (eðer programcý olarak çalýþýyorsanýz) veya, eðer öðrenci iseniz, okulunuzun telif haklarýndan feragat ettiklerine dair bir feragatname imzalamalarýný isteyebilirsiniz. Aþaðýda bir örnek yer almaktadýr, isimleri deðiþtirin:

GereksizÝþler, A.Þ., Mehmet Herhangibiri tarafýndan yazýlmýþ `AbidikGubidik' kitaplýðýnda (kapýkolu çevirmekte kullanýlan bir kitaplýk) olabilecek bütün telif haklarýndan feragat eder.

{Yön Etici Ýmzasý}, 1 April 1990 Yön Etici, GereksizÝþler Yetkilisi