Proje Ayararý

InfraRecorder

Bu konu menüden eriþilebilen proje ayarlarýný içerir:
Dosya Proje Özellikleri...

Genel Ayarlar

Burada yapabileceðiniz tek ayar diskin etiketidir. Önatýmlý olarak verilen etiket projenin oluþturulduðu tarih ve saattir. Etiketin ISO Ayarlarýndaki genel dosya adý kýsýtlamalarýyla ayný kýsýtlamalara tabi olduðuna dikkat edin.

ISO Ayarlarý

Seviye

Bu seçenek dosya adý sýnýrlamalarýndaki ISO uygunluðu seviyelerini uygulamanýzý saðlar. InfraRecorder'da uygulayabileceðiniz üç seviye vardýr:

  1. 1. Seviye 8.3 formatýna ( üç dosya uzantýlý sekiz karakter dosya adý ) büyük harflere, rakamlara ve alt çizgiye izin verir. En fazla klasör derinliði (iç içe olan klasörlerin sayýsý) sekiz ile sýnýrlýdýr.
  2. 2. Seviye dosya adlarýnýn 31 karaktere kadar olamsýna izin verir.
  3. 3. Seviye dosyalarýn parçalanmýþ halde yazýlmalarýna ( paket halinde yazýlmaya veya artýmlý CD yazýmýna) izin verir.
  4. 4. Seviye yoktur. Fakat seçilirse ISO-9660:1999 (ISO-9660'un 2. sürümü) kullanýlýr. Bu standart dosya adlarýnýn 207 karakter uzunluðunda olmasýna ve sekizden fazla klasör derinliðine izin verir.

Karakter Kümesi

Projede kullanýlacak dosya adlarýna hangi karakter kümesinin uygulanacaðýný belirler. InfraRecorder otomatik olarak sisteminizdeki karakter kümesini tanýmlamaya çalýþacaktýr.

Format

Bu seçenek projenizi diske yazarken hangi formatýn kullanýlacaðýný belirler.

  • Mod 1 Çoklu-Oturum içermeyen diskler için kullanýlýr. Sektör baþýna 2048 byte veriye izin verir.
  • Mod 2 Çoklu-Oturum içeren diskler oluþturmanýza izin verir. Sektör baþýna 2336 byte veriye izin verir. ( Bir CD-ROM sektörü 2352 byte uzunluðundadýr.)

Diðer Seçenekler

Joliet dosya ismi ve uzantýsý, ISO9660 dosya adlarýna ek olarak yazýlýr. Joliet uzantýsý genelde Windows sistemlerde kullanýlýr ve 64 karakterlik unicode dosya adlarýna izin verir.

Eðer 64'ten daha fazla uzunlukta dosyalara izin vermek istiyorsanýz Joliet isimler için 64 karakterden fazlasýna izin ver seçeneðini iþaretleyin. Bu Joliet þartnamelerine tam olarak uyumlu deðildir, fakat çalýþýr. En fazla karakter uzunluðu 64'ten 103'e çýkar.

Rock Ridge geniþletmelerini kullan seçeneðini seçerek ilerisi için bir açýklama olarak ISO9660 dosya sistemi için SUSP ve RR kayýtlarýnýn oluþturulmasýný saðlarsýnýz.

Oluþturulan dosya sistemine UDF desteðini ekle seçeneði kendini açýklamaktadýr. UDF desteði þu an için kararlý durumda deðildir. Bu yüzden tek baþýna UDF dosya sistemi oluþturulamamaktadýr.

ISO9660 dosya adlarýnýn sürüm numaralarýný dahil etme seçeneði kendini açýklamaktadýr.

Alanlar

Bu alan CD-Projesinin oluþturulmasýnda kimlerin rol aldýðýný belirtmek içindir. Yayýmcý, Hazýrlayan, Sistem, Sürüm, alanlarý 36 karakter ile sýnýrlý olup doðrudan güncellenebilir.

Ses Ayarlarý

Bu bölüm Ses Projesi veya Karma-Mod Projesi seçili olduðu zaman aktif olur. Çoðu CD Çalarýn gösterebileceði CD-Yazýsý bilgilerini girmenizi saðlar.

Baþlangýç Ayarlarý
Bu alan "El Torito" baþlangýç diski oluþturmak için 63'e kadar baþlangýç kaydý (boot images) eklemenize izin verir. Yeni bir baþlangýç kaydý eklemek için Baþlangýç Kaydý Ekle butonuna basýn. :

Baþlangýç Kataloðu

Bu alan "El Torito" baþlangýç diski oluþturulurken kullanýlacak olan kataloðun yolunu ve adýný girmenizi saðlar. Dosya yolu diskin üzerindeki kök dizininden baðýmsýz olmalýdýr. Dosya kaynak dosya sistminde oluþturulmayacaktýr ve dizin yapýsýnýn dýþýna yerleþtirilecektir. Lütfen belirtilen dosyanýn halihazýrdaki bir dosya ile çakýþmamasýna dikkat edin.