RW Diski Silme

InfraRecorder

Tekrar yazýlabilir bir diski silmek için menüyü kullanýn:
Araçlar RW Diski Sil / Biçimlendir ...
or the toolbar button:

Yazýcý

Lüten sileceðiniz diski içeren yazýcýyý seçin.

Silme Yöntemi

Silmede kullanýlacak dört yöntemden birini seçin:

  • Tüm Diski Boþalt yöntemi diskteki bütün verileri yok edecektir. Bu iþlem uzun sürebilir.

  • Disk'i hýzlý sil (PMA, TOC, pregap) yöntemi içindekileri (table of content- TOC) kýsmýný, program hafýza alanýný (program memory area-PMA) ve boþluklarý (pregap) silecaktir. Yani, diskteki gerçek veri silinmeyecektir. Sadece eriþilemez olacak, yeni veriler sonraki yazýmda üzerlerine yazýlacaktýr. Bu yöntem oldukça hýzlýdýr. Yaklaþýk 10 saniyede tamamlanýr.

  • Son oturumu aç yöntemi oturumu kapatýlmýþ bir diskteki en son oturumu açarak daha fazla oturum açýlmasýna izin verir.

  • Son oturumu sil yöntemi son oturumu diskten siler. Bu yöntem son oturumun boyutuna baðlý olarak hýzlý veya yavaþ olabilir.

Diðer Seçenekler

Eðer diskin içindekiler kýsmý (TOC) herhangi bir sebepten dolayý hasar görmüþse InfraRecorder Geçersiz TOC'u ihmal et(silmeye zorla) seçeneði iþaretli deðilse diski silmeyecektir.

Simülasyon seçeneðinin iþaretlenmesi InfraRecorder'ýn seçilen iþlemi lazeri kapalý olarak yapmasýna sebep olacaktýr. Bu seçenek yapýlacak olan iþlemin gerçekleþtirilip gerçekleþtirilemeyeceðinden emin deðilseniz önerilir.