Kurulum

InfraRecorder

InfraRecorder farklý kurulum parametrelerine sahiptir. Aþaðýdaki parametreleri kurulum programýna girebilirsiniz:

/S

Kurulumu (veya kaldýrmayý) sessiz bir þekilde tamamlar. Baþka parametre verilmemiþse seçenekler önatýmlý þekilde olacaktýr.

/LANGUAGE=<language>

InfraRecorder'un kullanacaðý dili belirler. Örneðin þu þekilde kullanýlabilir:

"irsetup.exe /S /LANGUAGE=turkish"

bu komut kullanýcýdan bir seçim yapmasýný istemeden önatýmlý dil olarak Türkçe'yi ayarlayacaktýr.