Ses Diski Kopyalama

InfraRecorder

Ses diski kopyalamak veri diski kopyalamaktan daha fazla adým gerektirir. Ýlk olarak diskinizde ses kayýtlarýnýn olmasý gerekir. Kaydetmek için Kayýt penceresini açýn:
Araçlar Kayýtlarý Yönet...
Bir ses diskini yerleþtirip kaynak aygýtýnýzý seçtiðinizde pencere buradaki ekran görüntüsüne benzeyecektir:
Þimdi kaydetmek (kopyalamak) istediðiniz kayýtlarý shift veya control tuþlarýna basýlý tutarak seçin. Seçtikten sonra Seçili kaydý sabitdiske aktar. düðmesine basýn:

Kayýtlar için hedef klasörü belirtmeniz istenecek. Lütfen istediðiniz bir klasör seçin. Çok önemli bir okuma hatasý oluþmadýkça seçtiðiniz kayýtlar belirttiðiniz klasöre kaydedilir.

Bir sonraki adým yeni bir ses projesi oluþturup kaydettiðiniz kayýtlarý projeye eklemeniz olacaktýr. Lütfen daha ayrýntýlý bilgi için burayý okuyun.