Baþlangýç Kalýbý Ekleme

InfraRecorder

Projenize baþalngýç kalýbý eklerken bazý ayarlarlamalar yapmanýz gerekebilir.

Yerel Yol

Bu alana seçilen baþlangýç kalýbý dosyasý için yerel yolu belirtebilirsiniz. Yol kök dizine baðlýdýr. Örneðin: /boot/ seçeneði, diskin içine /boot klasörü oluþturur ve içine belirttiðiniz dosya konur.

Emülasyon Tipi

Bu seçenek "El Torino" baþlangýç diskindeki emülasyon tipini belirtmenizi saðlar.

  • Eðer emülasyon tipi Floppy ise baþlangýç kalýbý 1200, 1440 veya 2880 KB olmak zorundadýr.
  • Eðer emülasyon tipi Harddisk ise baþlangýç kalýbý Ana Baþlangýç Kaydý (MBR) içeren tek bir bölüm içermelidir (partition).
  • Eðer emülasyon tipi Hiçbiri ise sistem yüklenmesi ve çalýþtýrýlmasý sýrasýnda emülasyon kullanýlmamasýný saðlar.

Geliþmiþ Seçenekler

Kalýbý baþlatýlamaz yap (not bootable)seçeneði diskin baþlatýlabilir olarak iþaretlenmesini engeller. Sistem, sürücü için emülasyonu temin eder, fakat standart baþlangýç aygýtý olarak baþlatýlmaz.

Kalýba baþlangýç-bilgi-tablosu'nu yaz seçeneðini etkinleþtiriseniz baþlangýç kalýbýnýn 8. sapmasýndan (ofset) itibaren 54 byte'lýk disk bilgisi tablosunu yazar. Eðer bu seçeneði seçerseniz seçtiðiniz yerel baþlangýç kalýbý yamalanacaktýr. Eðer dosyayý tekrar oluþturamayacaksanýz yedeðini almayý unutmayýn.

Baþ.Yük.Segmenti seçeneði emülasyon tipi seçilmemiþse yükleme segmenti adresini onaltýlýk (hexadecimal) olarak belirtmenizi saðlar.

Baþ.Yük.Boyu seçeneði emülasyon tipi seçilmemiþse yüklenecek sanal (512 byte) sektör sayýsýný (hexadecimal) olarak belirtmenizi saðlar. Boyutun 4'ün katý olmamasý durumunda bazý BIOS'lar sorun çýkartabilmektedir.