Aygýt Konfigürasyonu

InfraRecorder

Yaptýðýnýz donaným deðiþikliklerinin InfraRecorder tarafýndan algýlanmasýný istiyorsanýz aygýt konfigürasyonu aracýný açmak için menüyü kullanýn:
Seçenekler Aygýtlar...

InfraRecorder tarafýndan algýlanan aygýtlarýn listesini göreceksiniz. Eðer konfigürasyonun güncellenmesini istiyorsanýz Tekrar Tara butonuna basýn. Bu iþlem, InfraRecorder'ýn desteklenen tüm sürücülerin bulunmasý için bir sistem taramasý yapmasýný saðlayacaktýr.

Konfigürasyon geçerliliðinin herzaman denetlenmesini istiyorsanýz Konfigürasyon geçerliliðini her açýlýþta denetle seçeneðini iþaretleyin.