Disk Bilgisi

InfraRecorder

Disk hakkýnda detaylý bilgi görmek için lütfen meüyü kullanýn:
Araçlar Disk Bilgisi <yerleþtirdiðiniz diski içeren sürücüyü seçin>

Alan Bilgisi

Disk Türü alaný hangi tür bir disk yerleþtirdiðinizi gösteriri. Örneðin: CD-R, DVD+R DL.

Kitap Türü alaný sadece DVD disklerde geçerlidir ve DVD'nin hangi tür bir kitap içerdiðini gösterir.

Bölge alaný DVD'nin hangi bölge koduna sahip olduðunu gösterir. Bölge kodu numaralarý þu bölgeleri gösterir:

  1. Amerika Birleþik Devletleri, Kanada.
  2. Avrupa, Fransa, Yunanistan, Türkiye, Mýsýr, Arabistan, Japonya ve Güney Afrika'yý içerir. .
  3. Kore, Tayland, Vietnam, Borneo ve Endonezya.
  4. Avustralya, Yeni Zellanda Meksik, Karaib Adalarý ve Güney Amerika.
  5. Hindistan, Afrika, Rusya ve eski USSR ülkeleri.
  6. Çin.
  7. Kullanýlmýyor.
  8. Havayollarý ve yolcu gemileri.
  9. Geniþleme (genellikle bölge sýnýrý yok olarak kullanýlýr).

Katman alaný diskteki katman sayýsýný gösterir.

Kayýtlar alaný diskteki kayýt sayýsýný gösterir.

Oturumlar alaný diskteki oturum sayýsýný gösterir.

Durum alaný disk hakkýndaki bilgileri, oturumlarýn durumlarýný ve diskin silinebilir olup olmadýðýný gösterir.

Kullanýlan Alan alaný diskteki kullanýlan alan miktarýný gösterir.

Boþ Alan alaný diskteki kullanýlabilecek boþ alan miktarýný gösterir.