Çoklu-Oturum Diski

InfraRecorder

Çoklu-Oturum Diski birden fazla sayýda tekrar yazýlmýþ verileri içerir. Diske her seferinde bir oturum yazýlarak birden fazla sayýda tekrar yazým iþlemi gerçekleþtirilir.

Yeni Çoklu-Oturum Diski Oluþturma

Çoklu-Oturum Diski oluþturmak oldukça kolaydýr. Yeni bir Çoklu-Oturum Diski oluþturmak için yeni bir Veri Projesi oluþturun:
Dosya Yeni Proje Veri CD'si
Proje Özelliklerini açýn:
Dosya Proje Özellikleri...
ISO Sekmesine Geçin ve Formatý þuna deðiþtirin:
Mode 2 XA (Çoklu-Oturum)
Uzun dosya adlarýnýn desteklenmesi için Seviyeyi de 3. seviye (dosya ismi karakter sýnýrlamasý yok) þeklinde ayarlayýn:

Þimdi her zamanki gibi projeye dosya ve klasör ekleyebilirsiniz. Buradaki konudan projerler hakkýnda daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Çoklu-Oturum Veri Yazmaya Devam Etmek

Ýçinde önceden veri içeren bir Çoklu-Oturum Diskine veri yazmaya devam edebilmek için önce içindeki oturumlarý projenize almalýsýnýz. Bunu yapabilmek için þu menüyü kullanýn:
Araçlar Oturumlarý Dahil Et...

Diskte ne kadar yer kaldýðýný, ne kadarýnýn kullanýldýðýný ve kullanacaðýnýz aygýtý seçmenizi saðlayacak bir pencere açýlacaktýr. Eðer Tamam butonu etkin deðilse bu, o bölümü diske alamayacaðýnýz anlamýna gelir.

Çoklu-Oturum içeren bir diski seçtiðinizde Tamam butonuna basýn. Bu, projenize kaydýn eklenmesini saðlayacaktýr. Alýnan veri deðiþtirilemez ve silinemez. Alýnan bütün dosya ve klasörler gri olarak iþaretleneceklerdir.

Diskin yeni kaydýna veri eklemeyi bitirdiðinizde verileri diske eklemek için menüyü kullanýn:
Araçlar Projeyi Yazdýr Diske...
veya araç çubuðunu kullanýn: