Yazdýrma Seçenekleri

InfraRecorder

Bu konuda InfraRecorder'ýn pek çok yerinde geçen yazma/kaydetme seçenekleri anlatýlacaktýr. ( Örneðin düzenlediðiniz veri diskinin yazýmý , disk kalýbýnýn yazýmý veya disk kopyalama gibi )

Yukarýda bahsi geçen seçeneklerin çoðu ayný yoldan iþlem yapar:

Genel Ayarlar

Anýnda ( On-the-fly )

Anýnda kayýt yaparken dosya sistemi kaydedilirken oluþturulur. Bu, yazma risklerini arttýrýr. Bu seçenek kapatýlýrsa yazýlacak olan veri önce sabit diskteki geçici bir dosyaya yazýlýr, sonra da diske kayýt edilir. Bu seçenek genelde kapalýdýr, fakat sabit diskinizdeki kullanýlabilir alan düþükse açabilirsiniz.

Yazma iþleminden sonra diski doðrula

Bu seçeneði açmanýz halinde InfraRecorder sabit diskinizdeki dosyalar ile yeni kayýt edilmiþ diskinizdeki dosyalar arasýnda yazýlan verilerin hiçbir sorun olmadan yazýldýðýný kontrol etmek için bir CRC karþýlaþtýrmasý yapacaktýr.

Yazma Hýzý

Yazma sýrasýnda kullanýlacak hýzý seçin. Maksimum seçeneðini seçerek kayýt cihazýnýn kullanabileceði en yüksek hýzý otomatik olarak seçmesini saðlayabilirsiniz.

Yazma Yöntemi

Bu seçenek yazma iþlemi sýrasýnda hangi yöntemi kullanacaðýnýzý belirler. Seçim listesinde sadece aygýtýnýzýn desteklediði yöntemler listelenecektir.

 • Tek Oturumda (SAO), genellikle Bir-Kerede-bir-Disk (DAO - Disk-At-Once) olarak adlandýrýlan ve yazýlacak olan bütün veriyi bir seferde yazan bir yöntemdir. Veri akýþýnda herhangi bir kesilme oluþmaz. Daha sonradan yeni oturum/veri eklenemez. Lütfen DVD'lerin bu yöntem ile yazýlmasý gerektiðine dikkat edin.

 • Tek Kayýtta (TAO) yöntemi her kaydý diðerinden baðýmsýz olarak yazar. Eski kayýtlar genelde iki kaydýn arasýnda 2 saniye aralýk býrakýlarak yazýlýr.

 • Tek Kayýtta "0" Ö.A. (TAO-0 pregap) yöntemi yukarýda anlatýlan yöntemi aralýðýn uzunluðunu sýfýra yakýn tutmaya çalýþarak uygular.

 • Ýþlenmemiþ Yazým (raw96r) yöntemi sektör baþýna 2352 byte veri ve buna ek olarak 96 byte iþlenmemiþ P-W alt kanal verisi toplamý olan 2448 bye veriyi yazar. Bu, CD yazma iþleminde en iyi kontrolü saðlamasý açýsýndan tercih edilir.

 • Ýþlenmemiþ Yazým (raw16) yöntemi sektör baþýna 2352 byte veri ve buna ek olarak 16 byte P-Q alt kanal verisi toplamý olan 2368 bye veriyi yazar. Eðer yazýcý aygýt raw96r yazma yöntemini desteklemiyorsa bu yazma yöntemi tercih edilir. Bu yöntem CD-Yazý biligisini desteklemez.

 • Ýþlenmemiþ Yazým (raw96p) yöntemi sektör baþýna 2352 byte veri ve buna ek olarak 96 byte iþlenmemiþ P-W alt kanal verisi toplamý olan 2448 bye veriyi yazar. Bu daha az tercih edilen bir yöntemdir, çünkü pek az yazýcý aygýt bu yöntemi destekler ve destekleyenlerin bazýlarýnda firmware yazýlýmýnýn hatalarý vardýr. Eðer yazýcýnýz raw96r veya raw16 yöntemlerini destekliyorsa bu yöntemi kullanmayýn.

Önemli : Lütfen iþlenmemiþ yazma yöntemlerinin daha fazla CPU zamanýna ihtiyacý olduðunu unutmayýn. Eðer CPU'nuz oldukça yavaþ ise arabellek taþma (buffer underrun) problemleriyle karþýlaþabilirsiniz.

Diðer Seçenekler

Simülasyon seçeneðini etkinleþtirdiðinizde yazýcýnýn lazeri kapatýlýr ve seçilen iþlem gerçekleþtirilir. Yazma iþleminin baþarýlý olup olmayacaðýdan emin deðilseniz bu yöntemi kullanmanýz önerilir.

Tampon bellek hata korumasý seçeneði çoðu yeni yazýcý destekler. Yazma anýnda tampon bellek hatasý olmasý durumunda yazmaya devam etmeyi saðlar. Bu seçenek farklý üreticiler tarafýndan farklý isimlerle anýlmýþtýr. Örneðin: Yamaha Lossless-Link, Sanyo veya BURN-Proof, Ricoh Just-Link,... gibi

Veri kayýtlarýnýn sonunu doldur seçeneði iþaretlendiðinde her veri kaydýnýn arkasýndan 2552 byte'ýn katý olacak þekilde 15 sektörü sýfýr ile doldurur. Bu seçeneði seçmek istemenizin sebebi CD okuyucunuzun kaydýn son sektörünü okumada problem çýkarmasý olabilir.

Yazýmdan sonra diski kapat seçeneðini iþaretlememiþseniz yazýcý son oturumu (eðer SAO yöntemini kullanmýþsanýz) veya kaydý (eðer TAO yöntemini kullanmýþsanýz) kapatmaz. Bu, CD'ye birden çok kez yazmak istediðinizde kullanýþlýdýr.


Geliþmiþ Seçenekler


 • Kapasite üzeri yazmaya izin ver seçeneði ortama (CD veya DVD) kapasitesinin üzerinde veri yazmanýza izin verir. Bunun arkasýnda yatan sebep, çoðu boþ ortamýn üzerinde yazan deðerden fazla veri alabilmesidir. Lead-out alanýnýn diskteki resmi boyutu 90 saniyedir (6750 sektör) ve genelde sadece 150 sektör lead-out'u varsa çalýþýr.Ortamýn hepsine en azýndan 88 saniye (6600 sektör) yazýlabilir. Çoðu yazýcý kapasite üzeri yazmayý SAO ve raw yöntemleriyle destekler. Bazý yazýcýlar kapasite üzeri yazýma izin vermez ve yazabileceðiniz alaný diskin üzerindeki deðere sýnýrlandýrýrlar. Bu sorunu aþmanýn bir yolu raw yöntemi kullanarak yazmaktýr, çünkü bu durumda yazýcýnýn yazma iþlemine baþlamadan önce diskin boyunu belirlemesine imkan yoktur.

 • Ses verisinin sýrasýný deðiþtir seçeneði seçili iken byte düzeyinde yer deðiþtirmiþ (little-endian) olduðu varsayýlýr. Yamaha, Sony ve yeni SCSI/MMC gibi yazýcýlar ses verisinin little-endian sýrasýyla tanýmlanmasýný ister. Diðerleri de SCSI protokolünün kullandýðý big-endian (að) byte sýrasýyla tanýmlanmasýný ister. Yazýcýnýzýn ihtiyacý olan sýra otomatik olarak tanýmlanacaktýr. Bu seçeneði kullanmak isteyebileceðiniz tek yer Intel'in (little-endian) veri akýþ sýrasý olacaktýr.

 • Ortam boyunu yoksay seçeneði ortam boyunu bildiðiniz durumlarda seçilebilir. Çok dikkatli kullanýlmalýdýr. Bu seçenek kapasite üzeri yazmak anlamýna gelir.

 • SCSI IMMED bayraðýný kur seçeneði SCSI komutu için IMMED baðraðýný kurar. IMMED baðraðýnýn kurulmasý arkaplanda çalýþan komutlarýn hemen geri dönmesini saðlayarak veri yolunu diðer aygýtlar için serbest býrakýr ve sistemin donmasýný engeller. Bu, ATAPI sabit disk ile CD/DVD yazýcýnýn ayný yola baðlanmasý ve baðlantý kurma ve býrakma iþlemini kullanmayan SCSI sistemlerinde kullanýþlýdýr. Bu sistemler diskin boþaltýlmasý veya kapatýlmasý sýrasýnda veya oturumun en az miktarda doldurulmasý sýrasýnda donacaktýr. Lütfen bütün yazýcýlarýn IMMED bayraðýný desteklemediðini unutmayýn.

 • Yamaha Audio Master Q. R. Hi-Fi oynatýcýlarda az okuma sorunu çýkaran yüksek kalitede ses diski oluþturmak için kullanýlan bir özelliktir. SAO yazma yönteminin bir çeþididir, yani sadece Tek Oturumda (SAO) yazma yöntemi seçilmiþse çalýþacaktýr. Bu özellik bütün yazma hýzlarýný desteklemez ve CD yüzeyindeki izlerin normalden büyük olmasý sebebiyle bir diske ayný boyutta veri yazmaya izin vermez. Eðer bu seçenek iþaretli ise, 74 dakikalýk bir disk 63, 80 dakikalýk bir disk ise 68 dakikalýk bir kapasiteye indirilecektir. Bu özellik veri diskleriyle de çalýþýr.

 • Zorlanmýþ hýz modu diskin kalitesine önemsemeden seçilen hýzda yazmaya zorlayacaktýr. Modern aygýtlar farklý ortamlara yazýlabilecek en yüksek hýzý bilirler ve en iyi kaliteyi sunabilmek için hýzý düþürürler. Bu seçenek dikkatli kullanýlmalýdýr. Yazýcý genelde hangi en yüksek hýzýn uygun olduðunu daha iyi bilir.

 • Plextor VariRec (Deðiþken Kayýt) yazma modu lazerin gücünü hafifçe ayarlamaya izin verir. Eðer doðru yapýlandýrýlýrsa lazerin kararsýzlýðýný azaltabilir. Böylece varolan CD çalýcýlarla uyumluluðu yüksek, okunabilirliði artmýþ ve daha iyi ses kalitesi elde edilir. VariRec sadece yazma hýzý dörde ayarlanmýþsa çalýþýr.