Tao tai khoan

Lan Messenger

Tạo tài khoản
Giao diện người dùng Thiết lập mạng Giao diện chính

Tại cửa sổ đăng nhập, chọn Tạo tài khoản mới để sử dụng.

7.png

Trong Form Đăng ký, cung cấp những thông tin về tên tài khoản, mật khẩu và tên hiển thị. Sau đó chọn Tạo.

8.png

MessageBox thông báo việc tạo tài khoản thành công. Chúng ta có thể sử dụng tài khoản này để đăng nhập vào chương trình. Chọn Đăng nhập. Và đã vào giao diện chính của chương trình.

 

 

 

 

 


Created by AM Word2CHM