Giao dien Server

Lan Messenger

Giao diện Server
 Over View Giao diện người dùng

Hiển thị IP của Server và các log.

server.png


Created by AM Word2CHM