Thiet lap mang

Lan Messenger

Thiết lập mạng
Giao diện người dùng  Tạo tài khoản

Từ giao diện chính của chương trình, chúng ta đóng cửa sổ đăng nhập. Vào phần Mở rộng ->Thiết lập mạng.

giaodien.png

Trong cửa sổ mới, nhập IP của máy tính làm Server. Ở đây là 192.168.1.99, chọn Đồng ý.

 

4.png

 

Thông báo yêu cầu xác nhận thiết lập mạng. Chọn Yes.

5.png

Bắt đầu đăng nhập vào chương trình. Vào Messenger -> Đăng nhập

6.png

 

 

 

 


Created by AM Word2CHM