WrapInterface Method

Glimpse API

CastleDynamicProxyFactory WrapInterface Method Glimpse API Documentation