ADVOKÁTNÍ SPIS

ADVOKÁTNÍ SPIS

Přidat do číselníku vzoru smluv

Nejdříve si ve Wordu nebo Excelu uživetel připraví vzor dokumentu. Jakmile je takový dokument připraven tak se v nástrojové liště použije tlačítko pro přidání do vzorů dokumentů:

Po té je spuštěn, nebo přenesen do popředí Advokátní spis a zobrazen dialog pro zadání názvu vzoru dokumentu:

Po potrzení tlačítkem OK je dokument uložen.

Upozornění: Dokument je před přidáním do Advokátního spisu uložen do pomocného Windows adresáře jako kopie aktuálního dokumentu. Jakmile je přidán do číselníku dokumentu je tato kopie smazána. Další úpravy v otevřeném dokumentu nejsou promítnuty do dříve uloženého dokumentu v číselníku vzoru smluv. Je tedy důležité provést uložení do číselníku až po dokončení přípravy dokumentu ve Wordu/Excelu.