Zarządzanie 3D Vision Pro

Stereoskopowy obraz 3D

Zarządzanie 3D Vision Pro

Za pomocą tej strony można skonfigurować ustawienia NVIDIA® 3D Vision™ Pro.

Można skonfigurować nowe okulary, zmienić zasięg urządzenia nadawczo-odbiorczego koncentratora, zobaczyć, które okulary są zsynchronizowane z koncentratorem, oraz wybrać inny kanał, aby poprawić siłę sygnału między koncentratorem a okularami.

Okulary

Podłączone okulary: Pokazuje, ile okularów jest podłączonych i zsynchronizowanych z koncentratorem.

Dodaj okulary: Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe Dodaj okulary, które umożliwia zsynchronizowanie pary okularów stereofonicznych z koncentratorem.

Odśwież: Aktualizuje listę okularów, które są zsynchronizowane z koncentratorem.

Czynności: Kliknij strzałkę, a następnie wybierz czynność, którą chcesz wykonać. Czynność zostanie zastosowana do pary okularów, która jest wybrana z listy podłączonych okularów.

  • Zidentyfikuj — powoduje miganie diody LED na wybranej parze okularów.  

  • Zmień nazwę — otwiera okno dialogowe Zmień nazwę okularów, które umożliwia przypisanie innej nazwy wybranej parze okularów.

  • Usuń — usuwa wybraną parę okularów z listy i odłącza ją od koncentratora.

Wybierz zasięg koncentratora: Kliknij strzałkę, a następnie wybierz żądany zasięg koncentratora.

    • Krótki zasięg — do 2 metrów.

    • Średni zasięg — do 10 metrów.

    • Długi zasięg — cały zasięg koncentratora.  

 

Ustawienia stereo

Uwaga: przyciski sterowania oraz informacje zawarte w tej części dotyczą tylko kart Quadro, a nie procesorów graficznych GeForce.

Stereo: Wskazuje, czy stereoskopowy obraz 3D jest włączony dla karty Quadro. Aby zmienić status, kliknij łącze, które otwiera stronę Ustawienia 3D->Zarządzanie ustawieniami 3D. Następnie na karcie Ustawienia globalne zmień ustawienie Stereo - włącz na Włącz lub Wyłącz, w zależności od tego, czy chcesz włączyć obraz stereoskopowy z poczwórnym buforowaniem (Włącz), czy go wyłączyć (Wyłącz).

Tryb wyświetlania: Wskazuje typ używanego urządzenia stereofonicznego. Jest to to samo ustawienie, które jest wskazywane w obszarze Ustawienia 3D na stronie Zarządzanie ustawieniami 3D->Ustawienia globalne->Stereo-tryb wyświetlania

Uruchom aplikację testową: Kliknij, aby uruchomić demonstrację stereoskopowego obrazu 3D w OpenGL w celu sprawdzenia funkcji stereofonicznego obrazu 3D systemu. Aplikacja uruchamia się w oknie.

 

Informacje o kanałach

Siła sygnału: Pokazuje siłę sygnału bieżącego kanału koncentratora.

Automatycznie wybierz następny kanał: Kliknij, aby wybrać inny kanał koncentratora, jeśli aktualny kanał ma słaby sygnał.

 

 

Powiązane tematy