_GetLocationRedirect

HTTP Requests

_GetLocationRedirect

Top  Previous  Next

 

Lấy địa chỉ redirect (nếu có) từ Response Header

 

_GetLocationRedirect([ $sHeader = '', $iIndex = -1 ])

 

 

 

* Tham số

$sHeader

Response Header cần trích ra Location hoặc để rỗng vẫn được.

$iIndex

Nếu xảy ra nhiều Redirect liên tiếp thì điền Index của Location muốn lấy.

 

 

 

* Giá trị trả về

Địa chỉ Redirect khi xảy ra redirect.

 

 

 

* Ghi chú

·_GetLocationRedirect không phụ thuộc vào giá trị của $iReturn

 

·Ở bản _HttpRequest version 12 trở đi, khi có xảy ra redirect thì Response Header sẽ bao gồm (các) Redirect Header và Response Header cuối.

 

Ví dụ khi thực hiện request sau: $rq = _HttpRequest( 1, 'http://www.autoitvn.com') thì $rq sẽ có kết quả là:

 

HTTP/1.1 301 Found

Date: Mon, 04 Sep 2017 18:41:04 GMT

Content-Length: 205

Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

Location: http://autoitvn.com/

 

*Redirect to: http://autoitvn.com/

HTTP/1.1 302 Found

Date: Mon, 04 Sep 2017 18:41:04 GMT

Content-Length: 205

Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

Location: https://autoitvn.com/

 

*Redirect to: https://autoitvn.com/

HTTP/1.1 200 OK

Date: Mon, 04 Sep 2017 18:41:04 GMT

Keep-Alive: timeout=2, max=100

Content-Length: 61882

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Set-Cookie: xf_session=148a3f0acb68768bbf193f50551218c9; path=/; secure; httponly

Vary: Accept-Encoding

 

→   Từ mẫu Response Header trên ta nói thêm về tham số $iIndex của hàm _GetLocationRedirect, request xảy ra redirect 2 lần, $iIndex  = 0 ứng với http://autoitvn.com/, $iIndex = 1 ứng với https://autoitvn.com/.

 

Mặc định khi không gán tham số $iIndex thì hàm _GetLocationRedirect sẽ lấy địa chỉ redirect cuối cùng.

 

 

 

* Ví dụ

#include <_HttpRequest.au3>

_HttpRequest(2, 'http://www.autoitvn.com') ; _GetLocationRedirect không phụ thuộc vào giá trị của $iReturn

MsgBox(4096, 'Location', _GetLocationRedirect())