While °j°é

MATLAB

4.8.2 While °j°é




while °j°é¬O¥Î¦b·íº¡¨¬¬Y¨Ç±ø¥ó«h­«½Æ°õ¦æªººâ¦¡¡A¥¦ªºµ²ºc¦p¤U¡G

while expression 

command group A 

end 

¨Ò¦p¡G

sum = 0; 

k = 1; 

while x(k) >= 0 & k <= length(k) 

sum = sum + x(k); 

k = k+1; 

end 

¶·ª`·Nªº¬O¦b³]©w±ø¥ó®É­n¦Ò¼{¶g¥þ¡A§_«h·|²£¥ÍµLªkµ²§ôªº°j°é¡C

¦¹¥~ÁÙ¦³¤@­Ó break ªº«ü¥O¡A¬O¥Î¨Ó¸õ¥X°j°é¡A¥i¥H¥Î¦b¤W­zªº for, while ªºµ²ºc¤¤¡C¨Ò¦p¡G

>> num=0; EPS=1; % ³o­Ó¨Ò¤l¬O§ä¥XMATLAB¥i­pºâ¨ì³Ì¤pªº¥¿­È 

>> for num=1:1000 % EPS±q1­pºâ°_¡A¹w³]­n­pºâ¦¸¼Ænum¬° 1000 

EPS=EPS/2; % ¨C¦¸±NEPS´î¤Ö¤@¥b 

if (1+EPS) <= 1 % ­pºâ¨ì³Ì«áª½¨ìEPS¤Ó¤p¨Ï±o 1+EPS ¤p©óµ¥©ó 1 

break % ¦pªGº¡¨¬¤W­z±ø¥ó§Y¸õ¥X°j°é 

end 

end 

>> EPS, num 

>> EPS = 

1.1102e-016 

>> num = 

53
  
¤W¤@­¶¡@¤U¤@­¶¡@Á¿¸q¤jºõ