:parent | jQuery API 3.2 中文文档 | jQuery API 在线手册

jQuery API 3.2.1

推荐办理招商信用卡,新户首刷礼,五折享美食,需要的速度围观~click here
首页  >  选择器  > :parent 源码下载

返回值:Array<Element(s)>:parent

V1.0概述

匹配含有子元素或者文本的元素

示例

描述:

查找所有含有子元素或者文本的 td 元素

HTML 代码:
      <table>
 <tr><td>Value 1</td><td></td></tr>
 <tr><td>Value 2</td><td></td></tr>
</table>
     
jQuery 代码:
      $("td:parent")
     
结果:
      [ <td>Value 1</td>, <td>Value 2</td> ]