:lt(index) | jQuery API 3.2 中文文档 | jQuery API 在线手册

jQuery API 3.2.1

推荐办理招商信用卡,新户首刷礼,五折享美食,需要的速度围观~click here
首页  >  选择器  > :lt(index) 源码下载

返回值:Array<Element(s)>:lt(index)

概述

匹配所有小于给定索引值的元素

参数

index Number V1.0

从 0 开始计数

示例

描述:

查找第一第二行,即索引值是0和1,也就是比2小

HTML 代码:
      <table>
 <tr><td>Header 1</td></tr>
 <tr><td>Value 1</td></tr>
 <tr><td>Value 2</td></tr>
</table>
     
jQuery 代码:
      $("tr:lt(2)")
     
结果:
      [ <tr><td>Header 1</td></tr>, <tr><td>Value 1</td></tr> ]