Xử Lý

MembershipHelp

Membership Document

GUEST CALL | XỬ LÝ


 

View Load / Button "Refresh" click:

 1. Gọi LoadData()   [Xem Code]
 2. Gọi _service.GetGuestCallAsync()  [Xem Code]
  1. Gọi Procedure: MemberCards_GetGuestCalls   
   • Các Procedure/Function liên quan:
    • func_GetGuestCallByAnniversary: Lấy tất cả các card mà chủ sở hữu có ngày sinh nhật của vợ trong khoảng [FromDobDate] [ToDobDate]
           [Xem Code]
    • func_GetGuestCallByBirthDay: Lấy tất cả các card mà chủ sở hữu có ngày sinh nhật trong khoảng [FromBdDate] [ToBdDate]
           [Xem Code]
    • func_GetGuestCallBySoldDate: truyền vào các tham số:
     • checkedType=1: Lấy tất cả các card mà có ngày Sold_Date thỏa: trước ngày [SelectedEuDate] xxx ngày. Trong dó xxx: được qui định bởi cờ [FlgSalesEAPeriod]
     • checkedType=4: Lấy tất cả các card mà có ngày Expiry_Date trong khoảng: [ [Selected4Date]+xxx(tháng)- [First4]] và [ [Selected4Date] +xxx(tháng)+ [Second4]]. Trong đó xxx là số thàng được qui định bởi FlgSales4MonthsPeriod
     • checkedType=6: Lấy tất cả các card mà có ngày Expiry_Date trong khoảng: [ [Selected6Date]+xxx(tháng)-[First6]] và [ [Selected6Date] +xxx(tháng)+[Second6]]. Trong đó xxx là số thàng được qui định bởi FlgSales6MonthsPeriod
     • checkedType=8: Lấy tất cả các card mà có ngày Expiry_Date trong khoảng: [[Selected8Date]+xxx(tháng)-[First8] ] và [ [Selected8Date]+xxx(tháng)+[Second8]]. Trong đó xxx là số thàng được qui định bởi FlgSales8MonthsPeriod 
      [Xem Code]
    • func_GetGuestCallBySpouseDOB : Lấy tất cả các card mà chủ sở hữu có ngày sinh nhật của vợ trong khoảng [FromDobDate][ToDobDate] 
             [Xem Code]
    • func_UnionMemberCardsANDCardHistory : Hội 2 bảng MemberCards và CardHistory lại
    • func_InsertStringToTable : Function cắt chuỗi cách bởi dấu ";" hoặc "," đưa vào 1 table
   • Merge các record tìm thấy và insert vào bảng Calls
   • Lấy dữ liệu trong bảng Calls
  2. Hiển thị kết quả ở bước 1. lên view

 

 


Copyright 2014 © PhamNguyenCo. Allrights reserved.