Giai Thuat

MembershipHelp

Membership Document

RENEW CARD | GIẢI THUẬT


 

LOAD

 1. User click button "Renew"

 2. Chương trình show view, và tính toán Card ID lớn nhất cho Card mới

 3. Xử lý tìm Card lớn nhất:

  1. Tìm Card Type ID và Programme ID của card hiện tại

  2. Lấy được Renew_Range. Đây chính là CardType_ID cho card mới, và từ đó lấy được Programme_ID cho card mới

  3. Query trong MemberCards và tìm card lớn nhất mà có CardType_ID và Programme_ID tìm được ở bước trên và cộng thêm 1 đơn vị

   

 4. Xử lý tính ngày Expiry_Date cho card mới:

  • Nếu Renew trong khoảng từ ngày 1 - ngày 15 sẽ lấy ngày 28 tháng đó + 1 năm.

  • Nếu sau ngày 15 thì lấy ngày 15 của tháng sau + 1 năm.

   

 5. Sold_Date, Renew_Date là ngày hiện tại

 

SAVE

 1. User click button "Save"

 2. Kiểm tra Card ID mới mà user có chỉnh sửa xem có trùng không, nếu có thông báo và không cho lưu

 3. Tiến hành copy toàn bộ thông tin card cũ sang Card mới nhưng với Card_ID, Programme_ID, CardType_ID, Sold_Date, Renew_Date, Expiry_Date đã tính lúc view được load

 4. Lưu card này vào DB

 5. Move card cũ vào bảng Card_History

 6. Tạo log

 

 


Copyright 2014 © PhamNguyenCo. Allrights reserved.