Vanliga fr�gor

Synaptics TouchPad

Vanliga fr�gor

Lista �ver vanliga fr�gor:

N�r jag anv�nder virtuell rullning hoppar pekaren f�rst �ver till rullningslisten och sedan tillbaka igen n�r jag �r klar. �r detta normalt?

Varf�r fungerar inte funktionen virtuell rullning i vissa f�nster, �ven om de har en rullningslist?

Varf�r f�ljer vissa f�nster med jag rullar, n�r andra inte g�r det?

Varf�r g�r ibland inte rullningsrutan exakt dit d�r pekaren �r, utan "flyttar omkring" i st�llet?

Varf�r fungerar inte virtuell rullning korrekt med Microsoft Internet Explorer?

N�r jag h�ller ned Skift- eller Ctrl-tangenterna flyttar sig pekaren antingen mycket l�ngsamt eller s� begr�nsas till att r�ra sig antingen v�gr�tt eller lodr�tt. Vad �r det som h�nder?

F: N�r jag anv�nder virtuell rullning hoppar pekaren f�rst �ver till rullningslisten och sedan tillbaka igen n�r jag �r klar. �r detta normalt?

S:Ja.

F:Varf�r fungerar inte funktionen virtuell rullning i vissa f�nster, �ven om de har en rullningslist?

S:F�r att kunna rulla m�ste virtuell rullning kunna "se" f�nstrets rullningslist. Om rullningslisten �r skymd till viss del av ett annat f�nster, eller om den delvis befinner sig utanf�r sk�rmen aktiveras inte virtuell rullning. Som regel m�ste rullningslisten i ett f�nster helt och h�llet finnas och visas p� sk�rmen f�r att virtuell rullning ska kunna anv�ndas. Det finns dock ett undantag. Virtuell rullning har "specialkunskaper" om m�nga f�nstertyper och kan rulla i dem �ven om deras rullningslister inte syns p� sk�rmen. N�gra f� program anv�nder rullningslister som inte �r standard. Dessa g�r kanske inte att anv�nda med virtuell rullning.

F:Varf�r f�ljer vissa f�nster med jag rullar, n�r andra inte g�r det?

S:Hur f�nstret visas under rullningen beror helt p� f�nstrets program. Vissa program "rullar mjukt", medan andra v�ntar med att visa f�nstret tills du sl�pper rullningslisten. Virtuell rullning kan identifiera m�nga vanliga program och f�nstertyper och anv�nder den kunskapen till att "lura" m�nga f�nster att rulla mjukt (dokumentf�nster i Microsoft � Word (TM) rullar t ex inte mjukt normalt sett, men g�r det n�r du anv�nder virtuell rullning). Om virtuell rullning inte identifierar en s�rskild f�nstertyp f�r den fram en mjuk rullning genom att f�nstret visas n�r ditt finger saktar ner eller stannar. P� s� s�tt blir det enklare f�r dig att rulla fram till ett visst st�lle i ett dokument.

F:Varf�r g�r ibland inte rullningsrutan exakt dit d�r pekaren �r, utan "flyttar omkring" i st�llet?

S:�terigen �r det sj�lva programmet som har full kontroll �ver hur rullningsrutan flyttas. Beroende p� inneh�llet i f�nstret kan vissa program faktiskt f�rhindra dig att flytta rullningsrutan till vissa platser. Ibland "till�ts" rullningsrutan bara att stanna vid en eller tv� platser l�ngs rullningslisten. I dessa fall flyttar rullningsrutan till en slutlig plats n�r du sl�pper den, �ven om du drar den manuellt med pekaren. Virtuell rullning kan tyv�rr inte styra hur olika program hanterar sina rullningslister.

F:Varf�r fungerar inte virtuell rullning korrekt med Microsoft Internet Explorer?

S:Kontrollera att du anv�nder Internet Explorer 4.01 eller senare, och att alternativet Anv�nd mjuk rullning p� fliken Avancerat i dialogrutan Egenskaper f�r Internet Explorer INTE �r markerat.

F:N�r jag h�ller ned Skift- eller Ctrl-tangenterna flyttar sig pekaren antingen mycket l�ngsamt eller s� begr�nsas den till att r�ra sig antingen v�gr�tt eller lodr�tt. Vad �r det som h�nder?

S:Skift- och Ctrl-tangenterna �r speciella och anv�nds till flera olika �ndam�l, t ex att markera flera filer i Utforskaren i Microsoft Windows, eller till att zooma in eller ut p� ett kalkylblad i Microsoft Excel. Dessa tangenter kan �ven anv�ndas till speciella r�relser med pekaren, t ex att sakta ner pekaren, eller att tvinga den att r�ra sig endast v�gr�tt eller lodr�tt. Du kan till exempel tilldela den v�nstra Skift-tangenten att vara Tangenten f�r slow motion. N�r du sedan h�ller ned den v�nstra Skift-tangenten blir pekarens r�relser l�ngsammare �n vanligt. Obs! Du kan fortfarande anv�nda v�nstra Skift-tangenten till andra speciella �ndam�l! Du kan fortfarande h�lla ned den v�nstra Skift-tangenten n�r du vill markera flera filer i Utforskaren i Microsoft Windows, men pekarens r�relser kommer �ven att bli lite l�ngsammare.

Om du ser att pekaren r�r sig l�ngsamt eller begr�nsat n�r du trycker p� Skift- eller Ctrl-tangenterna och du vill st�nga av dessa funktioner, g� till fliken Fler funktioner i dialogrutan Egenskaper f�r mus och avmarkera l�mpliga kryssrutor.