GetChars方法

Microsoft Pin-Yin Converter

Simplified Chinese Pin-Yin Conversion Library GetChars方法
成员
图标 成员 描述
静态成员 GetChars(Int16)
检索具有指定笔画数的所有字符串。

静态成员 GetChars(String)
获取给定拼音的所有同音字。

程序集: ChnCharInfo (模块: ChnCharInfo) 版本: 1.0.0.0